Algemene Voorwaarden Belviso Cosmetics – ceradicupra.nl

Ook beschikbaar als pdf

Laatste update: april 2021

Artikel 1: Definities 

 1. Belviso Cosmetics, gevestigd te Haarlem, KvK-nummer 80788645, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. Verkoper wijst eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de koper uitdrukkelijk van de hand.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten via de internetsite/webshop van verkoper
 5. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de koper deze algemene voorwaarden op de website van Belviso inzien. Op verzoek kunnen deze voorwaarden, op PDF, aan koper kosteloos, via email, worden toegezonden.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en prijs 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. De verkoper is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw, eventuele andere overheidsheffingen en eventuele vrachtkosten.
 5. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of andere wettelijke tarieven.
 6. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de internetsite en/of in de bevestiging e-mail binden verkoper niet.
 7. Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de internetsite van verkoper betekent dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard.
 8. Afbeeldingen van producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Verkoper kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Verpakkingen kunnen afwijken.

 

Artikel 4: Betaling 

 1. De volledige koopsom wordt altijd direct in de webshop voldaan, tenzij anders overeengekomen. Bij kopen op rekening, is de betaaltermijn binnen 10 dagen na factuurdatum.
 2. Betalingen kunnen worden uitgevoerd per creditcard (Mastercard en VISA), via iDeal, via Bancontact of rechtstreeks op de rekening van verkoper. Verkoper kan voor transacties een financiële tussenpersoon aanwijzen. Alle bestellingen dienen door de koper te worden betaald, volgens de door de koper gekozen betaalmethode.
 3. Indien de betaling door klant geschiedt per creditcard, geldt het volgende. De verstrekte creditcardgegevens worden nagetrokken voordat de betaling geschiedt. Producten worden alleen verzonden naar het adres dat tijdens de bestelling door de klant op de internetsite van Verkoper wordt opgegeven als zijnde het adres van de creditcardhouder.
 4. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 5: Levering

 1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn, mits anders overeengekomen.
 2. Koper is verplicht de producten af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze producten hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien de producten worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 4. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
 5. Verkoper is gerechtigd en niet verplicht de producten in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Indien koper aandringt op deellevering, zijn de bijkomende vrachtkosten voor koper.
 6. Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van dertig (30) werkdagen heeft de koper het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de koper verkoper schriftelijk te berichten. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen veertien (14) werkdagen na de kennisgeving aan de koper geretourneerd.
 1. Bij levering heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 6: Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Artikel 7: Herroepingsrecht

 1. De koper heeft een wettelijke bedenktijd van veertien dagen. De bedenktijd begint op de dag nadat het product door koper is ontvangen. Mocht de koper besluiten de producten terug te sturen, dient de koper de producten daarna zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag van herroeping te retourneren. De koper dient de producten te retourneren naar een door de verkoper vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet geopende of beschadigde producten en/of verpakking. Geopende producten worden niet teruggenomen, dit vanwege de hygiëne. Het openen van het product betekent dat de koper de product(en) wenst te behouden.
 2. De koper dient via een (contact)email van verkoper te gebruiken en aan te geven het product te terug te willen sturen, waarna de verkoper instructies m.b.t. de retourzending aan de koper stuurt. In het geval de koper zich niet houdt aan deze instructie, zijn alle kosten voor de koper.
 3. Verkoper kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht: verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 4. Kosten voor het terugzenden van de product(en) zijn voor rekening van de koper.
 5. De zal het de waarde van de retour gezonden producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen en onder voorwaarden onder punt 1. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de koper is gebruikt.

Artikel 8: Onderzoek, klachten

 1. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant verkoper daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.
 2. De verkoper beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. De klacht zal door de verkoper binnen 14 dagen worden gereageerd met een goed onderbouwd antwoord. Mocht het aantal dagen niet voldoende zijn voor zo een antwoord, zal verkoper contact opnemen met koper.
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
 4. Verpakkingsafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. De klant kan geen klachten indienen over geconstateerde gebreken als het deze wijzigingen in het product betreffen.
 5. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 6. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
 7. Na het gebruiken van de producten door koper worden geen reclames meer geaccepteerd.
 8. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat de mogelijkheid tot een geschillenregeling.

Artikel 9: Website.

 1. Alle intellectuele Eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de website en op lay-out en vormgeving van de website rusten bij verkoper en/of haar licentiegevers. De koper, bezoekers en gebruikers van de website van verkoper erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de (gedeeltelijke) website. Uitsluitend met schriftelijke toestemming van verkoper kunnen technische kopieën benodigd voor het gebruik van de website (laden en in beeld brengen) worden gemaakt.
 2. De informatie op de website wordt door verkoper met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.
 3. De website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. Verkoper heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze websites en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website
 4. Verkoper garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
 6. Verkoper verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar beleid zoals omschreven in haar privacy statement.

Artikel 10: Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij verkoper aanwezige producten en geleverde producten en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de producten terugnemen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Verkoper is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite, het (onjuiste) gebruik van de internetsite door de klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de klant. Verkoper is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de door haar geleverde producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de klant.
 3. Alle wijzigingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden opgevolgd. Voor afwijkend gebruik en/of hantering daarvan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 4. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13: Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan gebruik te maken. De garantie strekt zich niet uit tot het uiteindelijke resultaat en werking van een product. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren, na ontvangst van het verkochte door koper en/of houdbaarheidsdatum. Deze termijn geldt niet als er andere termijn vermeldt staat op het product en/of verpakking van het product.
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

Artikel 14: Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Artikel 15: Rechtbankkeuze

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Haarlem.